9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej

Stowarzyszenie Alter-Ego informuje, że pod adresem 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Wiślana 7 funkcjonuje Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej działające na podstawie Umowy nr DFS-V.7222.99.2O19 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2O20-2O22, zawartej dnia 15 stycznia 2020 r.  pomiędzy:

– Ministrem Sprawiedliwości (adres do korespondencji: 00-567 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11), zwanym „Dysponentem Funduszu”, reprezentowanym przez Urszulę Dubejko – Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, działającą na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr MS/99/2OI8 z dnia 03 października 2018 r.

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 24 września 2O19 r., nr DFS-V.7222.62.2019 w ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2020 – 2022 z dnia 11 września 2019 r.

Kwota dotacji przekazana przez Dysponenta Funduszu wyniesie 411 642,00 zł.

Wsparcie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej obejmuje przekazywanie zainteresowanym pomocy materialnej, kierowanie na kursy zawodowe, poradnictwo prawne i dot. spraw urzędowych, pomoc terapeutyczna oraz udzielanie mężczyznom pomocy w formie tymczasowego zakwaterowania. Pomoc Pogotowia przeznaczona jest dla:

– osób, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opuściły zakłady karne lub areszty śledcze. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej;

– najbliższych osób które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opuściły zakłady karne lub areszty śledcze. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej;

– najbliższych osób które w ciągu ostatnich 3 miesięcy zostały osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od osadzenia jednostce penitencjarnej.

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, numer telefonu – 22 760-86-40.