9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Ogłoszenia

Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Stowarzyszenie Alter Ego realizuje projekt „Pokonać bezdomność – edycja 2022”, dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 01 września 2022r. z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 60 387,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie Umowy nr 62 zawartej pomiędzy:

– Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), zwanym dalej Zleceniodawcą

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie udzieli pomocy osobom bezdomnym z aglomeracji warszawskiej w postaci żywności, odzieży, artykułów higieny.

Pomoc będzie udzielana w Warszawie-Wesołej przy ulicy Wiślanej 7 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej

Stowarzyszenie Alter-Ego informuje, że pod adresem 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Wiślana 7 funkcjonuje Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej działające na podstawie Umowy nr DFS-V.7222.16.2O22 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2O23-2O25, zawartej dnia 23 lutego 2023 r.  pomiędzy:

– Ministrem Sprawiedliwości (adres do korespondencji: 00-567 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11), zwanym „Dysponentem Funduszu”, reprezentowanym przez Monikę Głowacką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, działającą na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr MS/337/2O22 z dnia 17 listopada 2022 r.

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 24 listopada 2O22 r., nr DFS-V.7222.14.2022 w ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2023 – 2025.

Kwota dotacji przekazana przez Dysponenta Funduszu wyniesie 825 840,00 zł.

Wsparcie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej obejmuje przekazywanie zainteresowanym pomocy materialnej, kierowanie na kursy zawodowe, poradnictwo prawne i dot. spraw urzędowych, pomoc terapeutyczna oraz udzielanie mężczyznom pomocy w formie tymczasowego zakwaterowania. Pomoc Pogotowia przeznaczona jest dla:

– osób, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opuściły zakłady karne lub areszty śledcze. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej;

– najbliższych osób które w ciągu ostatnich 3 miesięcy opuściły zakłady karne lub areszty śledcze. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej;

– najbliższych osób które w ciągu ostatnich 3 miesięcy zostały osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. W wyjątkowych przypadkach (np. udokumentowana długotrwała choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy) dopuszczalna jest pomoc przez 6 miesięcy od osadzenia jednostce penitencjarnej.

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, numer telefonu – 22 760-86-40.

Punkt Pomocy Doraźnej

Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych w Warszawie

ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel/fax +48(22)760-86-40, e-mail: warszawa@alter-ego.org.pl

dojazd do przystanku Nizinna w Warszawie-Wesołej autobusami linii: 137, 704, 720, 722 oraz 502

Na terenie Punktu swoją działalność prowadzą:

  • Jadłodajnia dla Bezdomnych i Najuboższych czynna od poniedziałku do piątku – oprócz dni świątecznych – w godz. 11.00 – 13.00
  • Schronisko dla Bezdomnych placówka całodobowa – przyjęcia w miarę posiadania wolnych miejsc od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
  • Ogrzewalnia dla Bezdomnych czynna codziennie w okresie od 15 października do 15 kwietnia w godz. 8.00 – 19.00
  • Punkt Bezpłatnej Dystrybucji Żywności czynny w poniedziałki, środy i piątki – oprócz dni świątecznych – w godz. 9.00 – 13.00. Uwaga: Punkt Dystrybucji nieczynny z powodu inwentaryzacji w ostatnich dniach miesiąca i pierwszych dniach kolejnego miesiąca – szczegóły na bieżąco w ogłoszeniach.

 

Pogotowie Pomocy Postpenitencjarnej w Warszawie

ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel/fax +48(22)760-86-40, e-mail: stowarzyszenie@alter-ego.org.pl

dojazd do przystanku Nizinna w Warszawie-Wesołej autobusami linii: 137, 704, 720, 722 oraz 502

  • miejsca noclegowe 24h/dobę przez 365 dni w roku
  • pomoc żywnościowa wydawana jest w poniedziałki, środy i piątki – oprócz dni świątecznych – w godz. 9.00 – 13.00
  • możliwość nieodpłatnego spożycia posiłku od poniedziałku do piątku – oprócz dni świątecznych – w godz. 11.00 – 13.00

Kara ograniczenia wolności

Osoby skierowane przez zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych, celem odbycia kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne winny:

1. po raz pierwszy zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia w Warszawie-Wesołej pry ul. Wiślanej 7, w dni robocze o godz. 7.00;

2. posiadać przy sobie skierowanie oraz dowód osobisty.

Jeden procent

Zachęcamy do przekazania na rzecz naszej organizacji 1%. Aby przekazać 1% podatku, wystarczy wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), wpisać jego kwotę oraz numer KRS naszego Stowarzyszenia – 0000138731.  Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy. Więcej informacji na temat możliwych form wsparcia znajdą Państwo w odnośniku – jak nam pomóc.

Rusza kontynuacja FEAD

W miesiącu grudniu br, w Warszawie ponownie ruszy dystrybucja artykułów pomocy żywnościowej Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. W jej ramach będzie dystrybuowanych nieodpłatnie 5 produktów: makaron, cukier, olej, mleko oraz konserwy mięsne. Nowy program zakłada że w/w pomoc może trafić tylko i wyłącznie do osób, które będą posiadały skierowanie z właściwego miejscu zamieszkania OPS-u (zalecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), w związku z tym:

Osoby korzystające do tej chwili z pomocy żywnościowej na podstawie skierowania z jakiekolwiek źródła instytucjonalnego: np. ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego, urzędu dzielnicy, ośrodka pomocy rodzinie, itp. – muszą donieść skierowanie z właściwego dla swojego miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej – wzór skierowania zamieszczamy poniżej. W przypadku braku skierowania z OPS osoby nie będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu i nie otrzymają pomocy.

wzór skierowania z OPS –  (plik pdf)

Pozostałe osoby korzystające do tej chwili z pomocy żywnościowej bez skierowania, winny pilnie zgłosić się do naszej siedziby przy ul. Wiślanej 7 w Warszawie-Wesołej, celem zweryfikowania dalszej możliwości uczestnictwa w programie.