9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Stowarzyszenie Alter Ego realizuje projekt „Pokonać bezdomność – edycja 2022”, dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 01 września 2022r. z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 60 387,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie Umowy nr 62 zawartej pomiędzy:

– Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), zwanym dalej Zleceniodawcą

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie udzieli pomocy osobom bezdomnym z aglomeracji warszawskiej w postaci żywności, odzieży, artykułów higieny.

Pomoc będzie udzielana w Warszawie-Wesołej przy ulicy Wiślanej 7 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00 – 13.00.